קבלו הצעת מחיר

השאירו פרטים ונציגנו יחזרו אליכם בהקדם

או

אנו מודים לך על פנייתך. בקרוב נציג מטעמנו ישוב אליך עם הפרטים

1. כללי

1.1.  ברוכים הבאים לאתר האינטרנט www.fritz.co.il  (להלן: "האתר") המופעל על ידי חברת פריץ לוגיסטיקה ושילוח בע”מ (להלן: "החברה").

1.2. השימוש ו/או השירותים באתר כפופים להוראות ולתנאים המופיעים במסמך זה (להלן: "תנאי השימוש") ולמדיניות הפרטיות של האתר המפורטת בתנאי השימוש (להלן: "מדיניות הפרטיות"), אשר יהוו את הבסיס המשפטי בכל עניין שבין המשתמש לבין החברה (תנאי שימוש ומדיניות הגנת הפרטיות יכונו להלן ביחד: "תנאי השימוש") . לפיכך, על המשתמש לקרוא הוראות תנאי שימוש אלו בעיון מלא.

שימוש באתר מהווה את הסכמתו של המשתמש לאמור בתנאי השימוש, וכן כי קרא את תנאי השימוש בעיון ובקפידה, הבין אותם והוא מסכים כי יחולו עליו ללא יוצא מן הכלל. ככל שהמשתמש אינו מסכים לאמור בתנאי השימוש, עליו להימנע מביצוע כל שימוש באתר.

1.3. תנאי השימוש שלהלן כתובים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כמובן שיש לראות בכתוב כמתייחס גם ללשון נקבה.

1.4. כותרות הסעיפים ניתנו לצורכי נוחות ואין ללמוד מהן לצורך פרשנות מסמך זה.

2. השימוש באתר

2.1. השימוש באתר ובשירותים הוא לשם: (1) קבלת מידע אודות החברה והשירותים השונים המוצעים על ידה לתאגידים, חברות, עסקים, שותפויות, עמותות וגופים שונים; (2) קבלת מידע אודות חדשות ועדכונים בתחום הפעילות של החברה; (3) הגשת קורות חיים לתפקידים שונים בחברה.

2.2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, למשתמשים רשומים בלבד קיימת האפשרות להשתמש במערכת מעקב המשלוחים באתר, זאת באמצעות שם המשתמש והסיסמא אשר נופקו להם על ידי החברה (להלן: "אמצעי אבטחת המידע"). המשתמש מאשר כי הוא מודע לחשיבות שמירת אמצעי אבטחת המידע והוא מתחייב לשמור על אמצעי אבטחת המידע באתר, ובין היתר, לא למסור את אמצעי אבטחת המידע, לרבות הסיסמא, לצד שלישי כלשהו. עוד מתחייב המשתמש כי ידווח לחברה באופן מיידי על כל מקרה של שימוש בהיעדר הרשאה ו/או אובדן פרטים אלו כאמור.

2.3. למען הסר ספק, יודגש ויובהר כי הרישום לאתר אינו נעשה באמצעות האתר.

3. קניין רוחני

3.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, השיטות והסודות המסחריים, הינם רכושה של החברה בלבד או של צדדים שלישיים לגביהם ניתנה הרשאה לשימוש מטעם בעל הזכויות. זכויות אלה חלות, בין היתר, על עיצובו הגרפי של אתר החברה, בסיסי הנתונים בו (לרבות רשימות המוצרים, תיאור המוצרים וכד'), קוד המחשב של האתר, כתובת האינטרנט שלו וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו (להלן יחדיו: "התוכן").

3.2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק את התוכן (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקודי מחשב), בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

3.3. השימוש באתר ובתכנים שבו הינו "כפי שהוא" ("AS IS"), דהיינו, ללא כל אפשרות להתערבות או שינוי מצד משתמש. אסור בתכלית האיסור להשתמש באתר ו/או בתוכנו, באופן חלקי או כולל, לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך שהיא, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה, מראש ובכתב.

3.4. אייקונים (icons), כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של החברה או של שותפיה העסקיים (לפי העניין). כל שימוש בקניינה זה של החברה או של שותפיה העסקיים (לפי העניין) יעשה על פי הוראות תנאי השימוש בלבד.

3.5. אין באמור באתר, במפורש או במשתמע, או בשאינו אמור בו, מכוח השתק או בכל דרך אחרת, משום מתן רישיון או זכות להשתמש בסימני המסחר המופיעים באתר ללא ההסכמה בכתב של החברה.

4. הגבלת אחריות

4.1. החברה משקיעה מאמצים על מנת שהאתר ותוכנו יכללו מידע שלם, מדויק, אמין ועדכני, אך אין היא מעניקה התחייבות ו/או מצג באשר לרמת הדיוק שלהם והמידע המופיע באתר אינו מהווה בשום צורה או אופן תחליף לקבלת מידע עדכני באמצעות פנייה לגורמים הרלוונטיים בחברה ו/או לייעוץ משפטי ו/או לרשויות המדינה הרלוונטיות, לפי העניין. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש כתוצאה מהשימוש באתר ו/או כתוצאה משיבוש, השמטה, הפרעה, מחיקה, פגם, כשל, שגיאה במידע בנתונים או בתוכן. 

4.2. המשתמש מאשר ומקבל כי החברה עשויה שלא לשלוט בתוכן ו/או באבטחת האתר, ובין היתר עשויה לעשות שימוש בנותני שירותים למטרות אלו. לאור האמור, אין החברה אחראית לאבטחת האתר ו/או לתוכנו.

4.3. החברה משקיעה מאמצים על מנת להבטיח את התחזוקה והזמינות של האתר ותוכנו ושירותיו, אולם על אף מאמצי החברה, השימוש באתר עשוי להיות מופרע, מופסק, מושהה או מעוכב, באופן קבוע או זמני, בשל גורמים או אירועים אשר אינם בשליטת החברה או שלא מרצונה.

4.4. המשתמש מצהיר, מסכים ומאשר כי באחריותו לבדוק ולהעריך את האתר והתוכן, כהגדרתם לעיל, וכי האחריות לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, אשר עשוי להיגרם למשתמש כתוצאה מ ו/או בקשר עם השימוש באתר ו/או בתוכן, כולו או חלקו, כולל, בין היתר, כל החלטה שהמשתמש עשויים לקבל או כל פעולה שהמשתמשים עשוי לבצע בהתבסס על הדיוק, השלמות, האמינות והשימושיות של התוכן, מוטלת עליו בלבד.

4.5. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מובהר כי השימוש באתר הינו על בסיס "AS-IS" והחברה לא תהיה אחראית לכל נזק ו/או הפסד ו/או הוצאה, מכל מין וסוג, אשר ייגרמו למשתמש כתוצאה מ ו/או בקשר עם השימוש באתר, בין אם החברה צפתה אותם ובין אם לאו, בין אם החברה יכלה ו/או היה עליה לצפות אותם ובין אם לאו.

4.6. האתר יכול שיציע קישורים, היפר-קישורים או באנרים לאתרים אחרים, אשר החברה אינה מפקחת עליהם או בודקת אותם, את מהימנותם ואת חוקיותם ואת כל הקשור לאבטחתם ולמדיניות הגנת הפרטיות שלהם. לפיכך, החברה לא תישא בכל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או צד שלישי, בגין השימוש באתרים ו/או דפי אינטרנט כאמור ו/או התוכן שמפורסם בהם. מבלי לגרוע מהאמור, המשתמש מתחייב לקיים את ההוראות והתנאים של אותם אתרים ו/או דפי אינטרנט ולציית להן.

5. משלוח ניוזלטר

5.1. החברה מציעה למשתמשים לקבל ניוזלטר, אשר משמעו קבלת דיוור ישירות למשתמשים (להלן- "ניוזלטר").

5.2. הרשמה לשירות הניוזלטר, תעשה על ידי המשתמש באמצעות הזנת הפרטים הנדרשים באתר. במילוי הפרטים האמורים, המשתמש מסכים לקבל את הניוזלטר בכל הדרכים המנויות בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשס"ח – 2008 (להלן: "החוק") (לרבות פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי, הודעה אלקטרונית או הודעת מסר קצר או SMS).

5.3. תוכן ומטרת הניוזלטר יכול שיכלול דברי פרסומת. יובהר, כי הסכמת המשתמש לקבלת ניוזלטר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת דברי פרסומת בהתאם להוראות החוק, כהגדרתו לעיל.

6. מדיניות הגנת הפרטיות

6.1. החברה מכבדת את פרטיותו של כל משתמש באתר.

6.2. מדיניות הפרטיות כפי שתפורט להלן תפרט את המקורות שבאמצעותם החברה אוספת מידע אודות המשתמשים, המטרות שלשמן היא אוספת את המידע, איזה מידע אוספת החברה ואיזה שימוש אפשר שהחברה תעשה במידע וכן כיצד החברה מטפלת ושומרת את המידע אודות המשתמשים.

6.3. המידע שהמשתמש מוסר או ימסור לחברה, תלויה בהסכמתו וברצונו של המשתמש ואינה נובעת מחובה חוקית. החברה רשאית לשמור את המידע במאגרי המידע של החברה, ככל שהדבר נדרש על פי הדין, לצורך המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו. לצורך מימוש המטרות כפי שיפורט להלן, ייתכן שהחברה תעביר את המידע אודות המשתמש או כל חלק ממנו לצדדים שלישיים כמפורט במדיניות פרטיות זו.

6.4. כל שאלה בעניין שימוש במידע הנאסף על ידי החברה ניתן להפנות אל  מחלקת שיווק  באמצעות דואר אלקטרוני שכתובתו: [email protected] באופן ישיר או באמצעות אתר האינטרנט של החברה שכתובתו: www.fritz.co.il (להלן: "האתר").

6.5. החברה רשאית לאסוף מידע אודות המשתמשים באמצעות המקורות הבאים: (1) רישום ושימוש באתר; (2) מידע שהמשתמש מוסר לחברה.

6.6. המידע אשר החברה אוספת אודות המשתמש יכול שיכלול: זיהוי ופרטי התקשרות: שם מלא ופרטי התקשרות.

6.7. החברה אוספת את המידע לצורך המטרות הבאות (כולן או חלקן): (1) כדי ליצור קשר עם המשתמש; (2) כדי לשלוח למשתמש עדכונים, הודעות ומידע נוסף, בקשר עם השירותים המוצעים על ידי החברה; (3) לצורך זיהוי המשתמש בעת פנייתו לחברה באמצעות האתר ובאמצעים טכנולוגיים אחרים לרבות טלפון, טלפון נייד, דוא"ל ועוד; (4) לצורך סטטיסטיקה, מחקר, ניתוח ועריכת סקרי שביעות רצון; (5) לצורך תפעול, פיתוח ושיפור של האתר; (6) לצורכי התגוננות מפני תביעות, דרישות וטענות בקשר עם השימוש באתר.

6.8. המידע שהחברה אוספת אודות המשתמשים, יכול שיימסר לצדדים שלישיים כפי שיפורט להלן.

6.9. העברת המידע לצדדים שלישיים תכלול מידע רלוונטי בלבד שאינו חורג מהמטרות שלשמן מועבר המידע ותתבצע באופן מידתי למטרה מוגדרת, מפורשת ולגיטימית.

6.10. החברה רשאית להעביר את המידע לצדדים שלישיים בהתקיים אחד או יותר מהמקרים הבאים: (1) אם יתקבל אצל החברה או מי מטעמה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש או מידע אודות המשתמש ובהתאם להוראות כל דין; (2)  צדדים השלישיים אשר מעניקים לחברה שירותים שונים לרבות אך לא רק שירותי אבטחה ותמיכה במערכות האבטחה ובמערכות טכנולוגיית מידע (IT), ועוד; (3)  צדדים השלישיים שהם שותפים עסקיים או שותפים עסקיים פוטנציאליים, בין היתר, במסגרת רה-ארגון, מיזוג, מכירה, יוזמה משותפת, העברה או כל עסקה המתייחסת לכל או לחלק מעסקיה של החברה, לנכסים של החברה או למניות של החברה; (4) בכל מחלוקת, טענה, דרישה, תביעה או הליכים משפטיים כלשהם בין החברה או מי מטעמה לבין המשתמש או מי מטעמו וכן בין החברה או מי מטעמה לבין צדדים שלישיים; (5) בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נדרשת כדי למנוע נזק לחברה, למשתמש או לצד שלישי כלשהו.

6.11. החברה נוקטת באמצעים לשם אבטחת מידע ופועלת בהתאם לסטנדרטים המקובלים. עם זאת, וכידוע, אחסונו והעברתו של מידע באמצעים אלקטרוניים, לרבות דרך רשת האינטרנט, לעולם לא יכול להיות בטוח לחלוטין ובכל עת שבה המשתמש מוסר מידע לחברה, בפרט באמצעות רשת האינטרנט, המשתמש עושה זאת בכפוף לסכנות הכרוכות בהעברת המידע בדרך זו. בכל מקרה, אם יש למשתמש סיבה להאמין כי העברת המידע לחברה אינה בטוחה עוד (לדוגמה, אם המשתמש מרגיש כי ייתכן שהעברת המידע לחברה הועמדה בסכנה), נודה אם תעדכן את החברה באמצעי התקשרות שבסעיף 6.4 לעיל.

6.12. החברה נוקטת בצעדים נאותים על מנת להבטיח כי המידע המצוי ברשותה הינו מהימן למטרת שימושו, וכן מדויק ושלם כנדרש על מנת ליישם את מטרות מדיניות פרטיות זו. החברה תשמור את המידע אודות המשתמש לפרק הזמן הדרוש להבטחת המטרות המפורטות במדיניות פרטיות זו אלא אם תקופת החזקה ארוכה יותר נדרשת או מותרת על-פי דין.

6.13. אם המשתמש יספק מידע אישי לחברה בקשר לאנשים אחרים לרבות בני משפחתו וצדדים שלישיים נוספים, על המשתמש לעשות זאת אך ורק לאחר: (1) שהמשתמש עדכן את הצדדים השלישיים אודות תוכן מדיניות זו; וכן – (2) המשתמש קיבל הסכמה חוקית הנדרשת לאיסוף, שימוש, חשיפה והעברה של מידע אישי אודות הצד השלישי בהתאם למדיניות זו ובהתאם להוראות הדין, ככל שנדרש.

6.14. למען הסר ספק, מובהר כי לחברה לא תהיה כל חבות והיא פטורה מכל אחריות בקשר עם כל נזק, הפסד או הוצאה, מכל מין וסוג שהם, בין אם ישירים ובין אם עקיפים ו/או נסיבתיים ו/או תוצאתיים, אשר נגרמו ו/או ייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו במקרה שמשתמש באתר, בניגוד למדיניות פרטיות זו, ימסור לחברה, בכל אופן שהוא, מידע אודות צד שלישי כלשהו.

7. הפרת תנאי השימוש

7.1. הייתה לחברה סיבה לחשוד כי הפר משתמש תנאי מתנאי השימוש, החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת, לדרוש ו/או לתבוע מהמשתמש כל סעד לו הינה זכאית, לרבות פיצוי כספי ו/או צו מניעה, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות או סעד העומדים לחברה על פי דין.

7.2. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את החברה, עובדיה, מנהליה וכל מי מטעמה בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה מכל מין וסוג שהוא שייגרמו למי מהם – ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי השימוש.

8. מידע שנשתל באופן אוטומטי במחשב של מבקר באתר – Cookies ושימוש בכלים נוספים

8.1. כאשר משתמש באתר, נכנס או מבקר באתר, ייתכן ומידע מסוים יושתל במחשב או באמצעי אלקטרוני אחר שנעשה בו שימוש על ידי המשתמש, וזאת לצורך תפעול שוטף ותקין של האתר, התאמת האתר להעדפות האישיות של המשתמש ולצרכי אבטחת מידע. "Cookies" ("עוגיות") הן קבצי טקסט שמאוחסנים בחומרת המחשב או באמצעי האלקטרוני בו נעשה שימוש על ידי המשתמש.

8.2. תפקידן העיקרי של ה- Cookies, בין היתר, לסייע למשתמש בקבלת שירותים שונים ולמטרות סטטיסטיות. במרבית הדפדפנים באינטרנט ניתן למחוק את ה-Cookies  מהמחשב או מהאמצעי האלקטרוני האחר שנעשה בו שימוש,  לחסום את כל ה-Cookies או לקבל התרעה לפני ש- Cookie מאוחסן במחשב או באמצעי האלקטרוני. משתמש שאינו מעוניין שעוגיות יאספו במחשבו האישי, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן במחשבו. לשם כך, יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יובהר כי ביטול העוגיות עלול לגרום לכך שחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים לא יהיו זמינים למשתמש .

8.3. בנוסף לאמור לעיל, החברה עושה שימוש בכלים כגון Remarketing, AdWords, Google Analytics ו- PPC לצורך פרסום, איסוף נתונים ושיפור חווית המשתמש של המשתמש. החברה רשאית להשתמש, בין בעצמה ובין באמצעות צדדים שלישיים כגון Google ו/או Facebook באתר לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. המשתמש רשאי לבטל את הסכמתו לשימוש של ספקי צד שלישי כגון Google ו- Facebook על ידי ביקור בדף ההצטרפות של יוזמת הפרסום ברשת בקישור זה

8.4. שימוש בתגיות פיקסל, משואות רשת (web beacons), clear GIFs או טכנולוגיות דומות אחרות: החברה עשויה לעשות שימוש בטכנולוגיות אלו בעמודי האתר, בטלפון הנייד, בדואר אלקטרוני  ועוד על בסיס פורמט HTML, כדי, בין יתר הדברים, לעקוב אחר פעולות של המשתמשים ולערוך סטטיסטיקה לגבי השימוש באתר וקצב התגובות.

9. הדין החל וסמכות השיפוט

9.1. התנאים וההוראות המפורטים בתנאי השימוש, וכן כל שינוי או תיקון שלהם, כמו גם השימוש באתר, יוסדרו על פי חוקי מדינת ישראל ללא התייחסות לסעיפי ברירת הדין החלים בה.

9.2. סמכות השיפוט בקשר עם כל מחלוקת ו/או תביעה אשר יתעוררו בקשר עם השימוש באתר או הקשור אליו מסורה באופן בלעדי לבתי המשפט בתל אביב

10. הסדרי נגישות במשרדי Fritz

10.1  להלן הסדרי הנגישות הקיימים במשרדי Fritz:

 קיימות חניות נכים בחניון הפנימי ובחניון הסמוך (בתשלום) כולל לרכב גבוה.

• קיים רצף גישה מהחניה דרך הכניסה למרכז קבלת הקהל ועד לקבלת השירות (כולל מעליות).

• קיימות עמדות נגישות לקבלת שירות במרכז קבלת קהל.

• קיימים שלטי זיהוי והכוונה.

• מותרת כניסה למרכז קבלת הקהל לחיית שירות המיועדת לסייע לאדם עם מוגבלות.

• במקרה הצורך, ניתן לפנות לנציגי השירות בעמדות כדי לקבל סיוע במילוי טפסים.

שירות לקוחות נגיש

• הדרכות עובדים לשירות נגיש – מתקיימות הדרכות להכרת תחום הנגישות, יצירת מודעות בקרב העובדים והקניית כלים מעשיים למתן שירות נגיש.

מוקד טלפוני נגיש- המענה הקולי הונגש כך שהמידע מועבר בשפה ברורה וללא מוסיקת רקע.

ניתן ליצור קשר עם מרכז שירות הלקוחות של פריץ  בטלפון 03-7351000 בימים א'-ה' בין השעות 08:00-17:00

נגישות אתר האינטרנט

חברת פריץ לוגיסטיקה ושילוח בע"מ  מאמינה ופועלת למען שוויון הזדמנויות במרחב האינטרנטי לבעלי לקויות מגוונות ואנשים הנעזרים בטכנולוגיה מסייעת לשימוש במחשב.

מידע על נגישות האתר

 • אתר זה עומד בדרישות תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות לשירות), התשע"ג 2013.

• התאמות הנגישות בוצעו עפ"י המלצות התקן הישראלי (ת"י 5568) לנגישות תכנים באינטרנט ברמת AA ומסמך WCAG2.0 הבינלאומי.

• הבדיקות נבחנו לתאימות הגבוהה ביותר עבור דפדפן פיירפוקס.

• האתר מספק מבנה סמנטי עבור טכנולוגיות מסייעות ותמיכה בדפוס השימוש המקובל להפעלה עם מקלדת בעזרת מקשי החיצים, Enter ו-  Esc  ליציאה מתפריטים וחלונות.

• מותאם לתצוגה בדפדפנים הנפוצים ולשימוש בטלפון הסלולרי.

• לשם קבלת חווית גלישה מיטבית עם תוכנת הקראת מסך, אנו ממליצים לשימוש בתוכנת NVDA העדכנית ביותר

דרכי פנייה לבקשות והצעות לשיפור בנושא נגישות

יש לציין כי אנו ממשיכים במאמצים לשפר את נגישות החברה כחלק ממחויבותנו לאפשר לכלל האוכלוסייה כולל אנשים עם מוגבלויות לקבל את השרות הנגיש ביותר.

במידה ונתקלת בבעיה או בתקלה כלשהי בנושא הנגישות, נשמח שתעדכן אותנו בכך ואנו נעשה כל מאמץ למצוא עבורך פתרון מתאים ולטפל בתקלה בהקדם ככל שניתן.

פרטי אחראית נגישות בפריץ ריקי שיאון

טלפון:  7351016- 03

מייל: [email protected]

פקס: 03-7685456

כתובת: החרושת 32, אור יהודה

11. שונות

1.11. במידה והוראה מהוראות תנאי שימוש אלה, תקבע על ידי ערכאה שיפוטית מוסמכת כבלתי חוקית ו/או בלתי תקפה, למרות כוונת הצדדים, אזי לא יבטל הדבר את יתר הוראות תנאי שימוש אלה ו/או את חלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה השיפוטית המוסמכת כאמור.

11.2. אין בתנאי שימוש אלה כדי לגרוע מכל זכות המוקנית לחברה ו/או למי מטעמה לפי כל דין.

11.3. המשתמש מסכים כי תקופת ההתיישנות בקשר עם כל טענה שיש או תהיה לו, הקשורה או נובעת מיחסיו עם החברה ו/או בקשר עם האתר תעמוד על שנה אחת מיום היווצרותה. כל טענה שתיטען בכל מועד המאוחר יותר משנה אחת כאמור, לא תהא בת תוקף. הוראות סעיף זה תיחשבנה כהסכם התיישנות בהתאם להוראות סעיף 19 לחוק ההתיישנות, תשי"ח, 1958.

11.4. אין המשתמש רשאי להסב את זכויותיו ו/או חובותיו על פי תנאי שימוש אלו לאחר. החברה תוכל להעביר את זכויותיה ו/או התחייבויותיה לאחר. זכויותיו של המשתמש לא תפגענה במקרה כאמור.

11.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תנאי השימוש מפעם לפעם, על פי שיקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. תנאי שימוש עדכניים שיפורסמו באתר יחייב את המשתמש.

עודכן לאחרונה ביום 26.02.23