היתר עסקה ל מתן הלוואה בריבית במסגרת ההלכה

לצפייה בשטר עסקה

הואיל והנהלת החברה אינה רוצה לעבור על איסור ריבית. 

והואיל והחברה מעוניינת כי כל עסקאותיה, גם אלו שנזכרת בהן ריבית, יהיו כשרות על פי דיני ישראל. 

והואיל והחברה הסמיכה את הח"מ להחליט ולחתום בשם החברה על השטר. 

לכן הח"מ מצהירים ומתחייבים בזאת בשם החברה, על כל סניפיה כדלקמן:

 

1. הגדרת ההלוואה כעסקה וכפיקדון

כל עסקה כספית שיש בה חשש ריבית מכל סוג איסור שהוא, ואפילו מוזכר בה לשון ריבית     או ריבית דריבית, תהיה ביד המקבל בתורת עסקה ע"פ הגדרתה במבוא לשטר. כמו כן מוסכם כי חלקו של המקבל יהיה מחצית מהרווח, ואם יהיה הפסד ישא המקבל ב 30% ממנו והמפקיד ב 70% . במקרים בהם סביר להניח שהסכום אותו ידרש המקבל לשלם עפ"י חלוקה זו יהיה נמוך מתנאי ההלוואה, תהיה ההלוואה כולה ביד המקבל כפיקדון, כאשר חלקו של המפקיד ברווח הוא 90% וחלקו של המקבל 10% .

 

המקבל יעסוק בסכום דמי העסקה הכספית בכל עסקיו ונכסיו הטובים, המותרים והמובחרים ביותר, בין בעסקיו ונכסיו הקיימים ובין בעסקים ונכסים שמכאן ולהבא.
בכל מקרה, לרבות מקרה בו לוקח את דמי העסקה הכספית שלא למטרות השקעה ומסחר, מקנה המקבל למפקיד חלק בכל עסקיו ונכסיו הטובים, המותרים, והיותר מובחרים, בין אלו הקיימים ובין אלו שיקנה מכאן ולהבא, עפ"י שמאים שזהותם תקבע ע"י החברה. לפיכך כל רווח שיווצר למקבל מנכסיו ועסקיו הנ"ל, בין הקיימים ובין אלה שיהיו עד מועד השבת הכספים, ייחשב מרווח העסקה ו/או הפיקדון. כל הרכישות והקניינים בדמי העסקה הכספית

ייעשו לטובת המפקיד באופן המועיל על פי ההלכה היהודית.

 

2. ברירת המחדל - תנאי ההלוואה המוסכמים 

לשם מילוי חובתו של המקבל האמורה לעיל (סעיף 1.א) יוכל המקבל לשלם למפקיד את הסכום שהוסכם ביניהם במסגרת תנאי העסקה הכספית, ומבלי לגרוע מכלליות האמור, לרבות שיעור יחסי מהעסקה הכספית כולל הפרשי הצמדה למיניהם, הטבות, ומענקים חד פעמיים.
במידה וישלם המקבל למפקיד את הסכומים הנ"ל יהיה פטור מחובת הוכחה ומשבועה כפי שתובא להלן (סעיף 3) ומותר הרווח יהיה שייך למקבל לבדו.

 

3. הראיות הנדרשות

על המקבל להוכיח שנהג ועסק בנאמנות בדמי העסקה הכספית, בהתאם לתנאי שטר זה, ולא יהיה נאמן על כך כי אם בשבועה חמורה עפ"י דיני ישראל. כמו כן לא יהיה נאמן על הרווח או אי הרווח, כי אם בשבועה חמורה עפ"י דיני ישראל, ועל הפסד הקרן לא יהיה נאמן כי אם בשני עדים כשרים ונאמנים ע"פ דיני ישראל.
כמו כן מותנה כי זמן פירעון הרווחים הוא בכל יום עסקים אחרון לכל חודש האזרחי. אם יטען המקבל כי העסקה ו/או הפיקדון לא הרוויחו או הפסידו, עליו להודיע למפקיד בכתב, לא יאוחר מחמשה ימים מהתאריך הנ"ל, על רצונו להוכיח את טענתו זו באופנים הנזכרים לעיל. אם לא הודיע עד היום הנ"ל, הרי זה כאילו הודה בבית דין שהעסקה ו/או הפיקדון הרוויחו, ולא יוכל עוד לטעון שהפסידו או לא הרוויחו עד תום החודש החולף.
אם ידווח המקבל כאמור, יהא חייב לשלם לחברה מיד עם מתן ההודעה,  את חלק ההלוואה ואת החלק שלא נפסד מהפיקדון לטענתו, וזאת לפני שתידון טענתו על הפסד או העדר רווח. על המקבל לבא ולהתדיין מידית ובלא דחיה.

 

במידה ולא יוכיח המקבל באופן האמור לעיל כי הסכום על פי תנאי העסקה הכספית ( הנזכר לעיל סעיף .2א ( שונה מהסכום שע"פ תנאי העסקה ו / או הפיקדון  )המפורטים לעיל בסעיף 1א (  יידרש לשלם את הסכום המוגדר על פי תנאי העסקה הכספית.

.4   תוקף השטר

שטר זה חל על כל עסקה כספית אותה תעשה החברה עם מפקיד או עם מקבל.
שטר זה נתקבל כהחלטה גמורה ומחייבת בהנהלת החברה, עפ"י כח והרשאה שיש לה בשם הדירקטוריון, ויש תוקף להחלטה והתחייבות זו ככל שאר התקנות הקובעות של החברה, ואין רשות לאף אחד לעשות בשם החברה עסקה כספית שיש בה איסור ריבית.
בפירוש הותנה שגם אם מאיזו סיבה שהיא לא ידע המפקיד או המקבל עניין היתר עסקה זה, או לא ידע בכלל מהו היתר עסקא, יהיו נוהגים בו תנאי היתר עסקא זה, זאת משום שעל פי החלטת החברה, היא לא תעסוק בעסקה כספית שיש בה איסור ריבית, וכל המתעסק עם החברה על פי תקנותיה הוא מתעסק.
תנאי שטר זה יחולו, מיד כאשר הדבר יתאפשר, גם על עסקאות כספיות שנעשו קודם לחתימת השטר, זאת בכפוף להלכה, לחוקי מדינת ישראל, ולכללי הבורסה לניירות ערך. במידה ויתברר כי חוקים וכללים אלו אינם מאפשרים לשטר לחול על עסקאות כספיות אלו, לא יגרע הדבר מתוקפו של השטר ביחס לעסקאות כספיות אשר יבוצעו מכאן ולהבא.
הנהלת החברה מצהירה בזאת, כי שטר זה מחייב בכל דיון משפטי ובכל פורום שיפוטי.
למען הסר כל ספק; אין בשטר זה כדי לקבוע או להשפיע על הפורום השיפוטי בו יתבררו מחלוקות לפי שטר זה. ולמען תת תוקף לכל האמור לעיל הננו כותבים שטר זה ומפרסמים לכל החלטתנו זאת. לראיה באנו על החתום ע"פ הרשאה שיש לנו מהנהלת החברה.

 

____________________________                                         ______________________

                 היום                                                                                     חתימה וחותמת

 

אנו הח"מ מאשרים בזאת כי שטר עסקה הנ"ל נחתם עפ"י הרשאה שיש לחותמים הנ"ל מהנהלת החברה,  והינו בר תוקף.

ֹ_________________________                                                              _______________

                היום                                                                                       חתימה וחותמת